French flag French representation in Czech Republic

Prague — French Embassy

AddressVelkoprevorské Namesti 2
Mala Strana
11801 Prague 1
Phonelocal: 251.171.711
international: +420.251.171.711

Prague — French Consulate

AddressNosticova 10
B.P. 102
11801 Prague 1
Phonelocal: 251.171.711
international: +420.251.171.711