Swiss flag Mission of Switzerland in Vientiane

AddressSwiss Development and Cooperation SDC
Liaison Office Laos
192/1 Sibounheuang Road
Vientiane
Laos
Phonelocal: (021) 251.794
international: +856.21.251.794
Faxlocal: (021) 251.797
international: +856.21.251.797
Emailvientiane@sdc.net

» Can I visit Switzerland without a visa?

Comments on this Mission

somesy
Tue, 19 Mar 2013 11:13 EDT
ນີ້ບໍຄືຄວາມຫວັງຂອງຄົນພິການຕາ
ຄົນພິການຕາທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມອາຊີບເພື່ອຢາກໄດ້ໂອກາດ ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຄົນ ພິການຕາອື່ນອື່ນ ທີ່ຍັງລໍໂອກາດນີ້ຢູ່ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຫາກິນໃຫ້ຕົວປະທານ ສຸລິຍາ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານເພາະວ່າສະມາຄົມ ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມອາຊີບ ຄົນພິການຕານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຄົມ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຄອບຄົວ ສຸລິຍາເອງເພາະວ່າການເງິນ , ບັນຊີ , ເລຂາ ແລະ ອື່ນອື່ນ ແມ່ນ ຄອບຕົວ ສຸລິຍາ ກຳທັງໝົດ ເມື່ອຮອງປະທານຄົນ ທີ 1 ແລະ ທີ 2 ສະແດງຄາວມຄັດຄ້ານ ປະທານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແບ່ງເງິນຈຳນວນຫນຶ່ງໃຫ້ ຮອງ ປະທານຄົນທີ 1 ຄື ທ່ານ ສຸກສາຄອນ 6.000.000 ກີບ ແລະສົມຈິດຮອງປະທານຄົນທີ 2 ແມ່ນ 5.000.000 ກີບ ທັງທີ່ວ່າເງິນຈຳນວນນີ້ ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຄື ອົງການ ແກລດ 5000 ຢູໂຣ ແລະຈາກ ອີກອົງການໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຊື່ອົງການ ແຕ່ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ໂພທອງ ເປັນຜູ້ຂໍມາໃຫ້ ໃນຈຳນວນ 20000 ໂດຣາ
ເງິນທັງໝົດນີ້ເປັນໂຄງການໄລຍະ 3 ເດືອນ ອີງຕາມໂຄງການທີ່ທາງສະມາຄົມໄດ້ຂໍໄປນີ້ຈາກອົງການ ແກລດ ແມ່ນເພື່ອຜູ້ຝຶກວິຊາຊີບ 15 ຄົນ ແລະ ຈາກອົງການຂອງໂພທອງແມ່ນ 30 ຄົນແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວຜູ້ຝຶກວິຊາຊີບທັງໝົດມີພຽງແຕ່ 5 ຄົນ ສ່ວນເຫຼືອນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດປະກອບອາຊີບທີ່ຜ່ານການຝຶກມາຈາກທີ່ອື່ນ ພໍສະນັ້ນ ສຸລຶິຍາ ຈະໄດ້ກຶນເງິນຈາກ 2 ທາງ ຄື 1. ເງຶນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ 2. ເງິນຈາກຄ່າບໍລຶການນວດແຜນບູຮານ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການນວດ ຂອງສະມາຊຶກ ສຳລັບເງິນອັດຕາກິນຂອງສະມາຊຶກ ແມ່ນມື້ໜຶ່ງ 25.000 ກີບ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວເຂົາໄດ້ກິນປະມານ 10.000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ ແຕ່ເຖິງຈະໄດ້ກິນ 10.000ກີບ/ຄົນ/ວັນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນອື່ນ ສຸລິຍາເອງໄດ້ບອກກັບສະມາຊິກວ່າ ເງິນທັງໝົດນີ້ເປັນຂອງຕົວເອງ ຍັງບໍໄດ້ມີອົງການໃດເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອ ນີ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ກ່ຽວກຳລັງຊອກຫາຄວາມນິຍົມ ຈາກສະມາຊິກ ຍິ່ງກ່ວານັ້ນ ເວລາທີ່ຈະມີແຂກມາຢ້ຽມ ທາງສະມາຄົມໄດ້ໃຊ່ວຶທີການ ຫຼອກຫຼວງແຂກດ້ວຍວິທີ ຈັດພາເຂົ້າສາມັກຄີ ແລ້ວເຊື້ອເຊີນບັນດາສະມາຊິກ ຈາກສະຖານທີ່ອື່ນ ເຂົ້າມາຮ່ວມໂດຍທີ່ສະມາຊິກເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຕົວເອງຖືກຫຼອກໃຫ້ມາເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອຂໍເງິນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ນີ້ຄືການກະທຳອັນສໍ້ໂກງຂອງສະມາຄົມພັດທະນາ ແລະສົ່ງເສີມອາຊີບ ທີ່ມີຕໍ່ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະມາຊິກ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຄົມນີ້
ຈາກ : ຜູ້ຫວັງດີ ສົມສັກ
somesy
Tue, 19 Mar 2013 10:59 EDT
If we look simplily the blind’s people in laos have got developed of vocational as traditional massage, but do you know ? Before would reach their target like that they have to overcome so many obstacles, But they have to admit it ( They have admitted some group’s people for find money in their pocket) as below:
1. They have to be quotation for asked money from many supporters, when they have got money already they didn’t do as their plan.
2. The little money that they shared for helping the blind’s people activities they quoted as their money.
3. They used money that shared from massage service treat the blind’s people but the money witch is helped by many supporters took for settle down him self and his role
As vocational Development for blind Association that they have got money from two organizations :
The first supporter 20.000$ and the second supporter 5.000 Euro following the vocational Development for blind Association asked like this. They quoted that they had student of traditional Massage 30 students, But exactly there are only 15 students when the supporters would come to check by them self, they called students from another part and told them come to joint the solidarity party, this is the tricked that they used to tricked the supporters, The money as show above after the director has taken in his pocket, he gave some money for his administrators as well Much as much he could like the: the first vice director got 5.500.000 kip/ month, the second vice director got 4.500.000 kip/month this is the in common of the administrators of vocational development for blind association. So I request to all supporters stop support vocational development for blind association , Because of the blind’s people in laos as only the tools for trick the money for them.

From: The person who keep up the advantages of the blind’s people.

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Swiss Mission — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Mission and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Switzerland, and such topics will be deleted.