French flag French representation in Denmark

Copenhagen — French Embassy

AddressKongens Nytorv 4
1050 Copenhagen K
Phonelocal: 3367.0100
international: +45.3367.0100

Copenhagen — French Consulate

AddressNy Ostergade 3
1101 Copenhagen K
Phonelocal: 3367.0164
international: +45.3367.0164